Seguiment i manteniment

Mesura de paràmetres in-situ

Mesura mitjançant equips portàtils i quits indicadors dels paràmetres necessaris en cada cas: pH, redox, oxigen, conductivitat, temperatura, amoni, nitrats, nitritis, fosfats, clor lliure i clor total, que permeten fer el seguiment i adequació de cada tractament a l’instant.

Cal·libració i neteja d'instrumentació

Comparativa dels valors dels paràmetres obtinguts amb els aparells portàtils, amb els valors analitzats mitjançant la instrumentació de cada planta. Aquesta operació permet mantenir els equips de mesura calibrats i a punt de lectura en tot moment per assegurar-ne el bon funcionament.

Recollida de mostres

Recollida de mostres ja sigui de forma periòdica o puntual segons cada contracte a fi i efecte de millorar la depuració. Servei de mostreig automàtic 24 hores per tal de procedir a la caracterització de qualsevol tipologia d’efluent que permeti la parametrització i disseny de noves instal·lacions.

Seguiment de paràmetres i mesura de cabals

Recollida i monitorització de diferents dades que permetin el millor control possible de la planta així com la mesura de cabals, de productes químics utilitzats, per a la millora del rendiment de la instal·lació en cada moment.

Monitorització de les instal·lacions.

Control de cada instal·lació a temps real i a distància, que permet la optimització dels desplaçaments i la resolució ràpida i efectiva de les possibles incidències amb el menor temps possible. Recanvis en estoc permanent per a solucions immediates.

Manteniment d'instal·lacions

Programació de manteniments preventius personalitzats de tots els equips i estructures per evitar llur deteriorament i corrosió.

Assessorament tècnic (feed-back)

Manteniment del contacte en tot moment del personal de l’empresa per tal de reportar actuacions i millores pròpies del seguiment diari de la planta amb la finalitat de detectar i satisfer les incidències que se’n puguin derivar.