Laboratori

Laboratori

Disposem de laboratori especialitzat en la realització d’analítiques de diferents paràmetres de caracterització tan per mostres de seguiments periòdics com per estudis físic-químics, respiromètrics i d’optimització de les dosificacions de productes químics.

El laboratori està habilitat per la DGQACC de la Generalitat de Catalunya com a laboratori LA-AIG, amb el número 098-LA-AIG.

Caracterització físico-química d’aigües residuals i de procés

Anàlisis de diferents paràmetres per tal de caracteritzar la mostra. pH, conductivitat, MES, DQO, DBO5, clorurs, sulfats, fòsfor total, nitrogen orgànic i amoniacal, matèries inhibidores, olis i greixos, sulfurs, metalls.

Controls analítics de seguiment

Controls analítics periòdics de mostres de diferents procedències de les estacions depuradores i informes de funcionament.

Respirometries

Estudis respiromètrics per tal de conèixer l’activitat del fang i l’impacte de les aigües de procés en aquest.

Observacions al microscopi

Observacions de fangs biològics per tal d’observar el tipus de microorganismes del fang actiu.

Estudis de coagulació/floculació

Proves de coagulació/floculació a escala de laboratori per determinar els coagulants i floculants adhients i les dosis òptimes.

Estudis de decantació

Proves a escala de laboratori per millorar la decantació mitjançant coagulants orgànics.