Política de privacitat

Dades del propietari de la web:

Raó Social DEPURÀCI I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL
NIF B65191611
DIRECCIÓ POSTAL FUSTERIA (PG IND LES GOULES), 22 08551, TONA (BARCELONA)
DIRECCIÓ ELECTRÒNICA comercial@depurtech.com
TELÈFONS 93 812 59 48
REGISTRE MERCANTIL tom 41622, foli 110, full 391188 i inscripció 8
OBJECTE PRINCIPAL informació de serveis de tractament i depuració d’aigües

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL amb NIF B65191611 i domicili social situat a FUSTERIA (PG IND LES GOULES), 22 08551, TONA (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL té previst realitzar:

DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Tractaments realitzats

Gestió de la pàgina web
 • Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
 • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de linteressat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: No es preveuen
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen
Formulari web
 • Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
 • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de linteressat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: No es preveuen
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió del compliment normatiu
 • Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l’entitat
 • Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
 • Base legítima: El compliment d’una llei
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Drets dels interessats

DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes .
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobe sota el control de DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir els següents requisits:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça FUSTERIA (PG IND LES GOULES), 22 08551, TONA (BARCELONA) (a l’atenció de DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL) o bé mitjançant correu electrònic a comercial@depurtech.com
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·licite l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de linteressat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s’acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

DEPURACIO I TECNOLOGIA DE L’AIGUA SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que en garanteixin la integritat , confidencialitat i disponibilitat.