Media object

Media object

CONTROLS ANALÍTICS

Controls analítics periòdics d'Estacions Depuradores i informes de funcionament..

Media object

CARACTERITZACIÓ FISICOQUÍMICA D'AIGÜES RESIDUALS I DE PROCÉS

DQO, DBO5, MES, pH, clorurs, nitrogen orgànic i amoniacal, fòsfor total, matèries inhibidores, olis i greixos, sulfats, sulfurs,metalls,etc.

Media object

Media object

MOSTREIG D'AIGÜES RESIDUALS

Mostreig d'aigües residuals de forma automàtica i mesura de cabals (punta, mig i acumulats).

Media object

CONTROL DE NUTRIENTES - ANALÍTIQUES CONTRADICTORIES, ETC

Media object

GRAU DE TOXICITAT DE LES AIGÜES

Determinació del grau de toxicitat de les aigües.

QUEIXES I RECLAMACIONS

Hi ha disponible un procediment pel tractament de les queixes, prèvia sol·licitud

Media object

OBSERVACIÓ AL MICROSCOPI

Observació al microscopi dels fangs actius per optimitzar el rendiment de la Depuradora.

Media object

Media object

COAGULACIÓ/FLOCULACIÓ.

Proves de coagulació /floculació.

Media object

Media object

CONDICIONAMENT DE FANGS i CONTROL DE REACTORS BIOLÒGICS

Proves de condicionament de fangs i control de reactors biològics (SSV, SST, SF).

Media object

Media object

VOLUM MOSTRA I TIPUS D'ENVÀS.

  • C/ Fusteria nº22, Pol Les Goules
  • 08551 Tona (Barcelona)
  • Tel. 93 812 59 48
  • Fax 93 812 33 42